بورس

بورس چیست؟

حدود 500سال پيش در يكي ازشهرهاي بلژيك درمقابل منزل فردي به نام )واندر بورس( صرافان گرد هم آمده اوراق بهاداردادوستد ميكردند.از آن پس هرمكاني راكه درآن، اوراق بهادارمورد معامله قرارمي گرفت بورس ناميدند. اولين بورس دنيا درشهرآنورس بلژيك ايجاد شد. درحال حاضر دراغلب كشورهاي دنيا تشكيلات بورس وجود داردو فدراسيون بورسهاي جهان به عنوان يك سازمان هماهنگ كننده بين المللي نسبت به همكاري و تشريك مساعي بين بورسها ، حفاظت از منابع و حقوق صاحبان سهام وتوسعه بازار سرمايه فعاليت مي نمايد.برخي از بورسهاي مهم دنيا عبارتند از بورس نيويورك، بورس لندن، بورس استكهلم، بورس مونترال وبورس توكيو.

سابقه ايجاد بورس در ايران
فكر اصلي ايجاد بورس در ايران به سال 1315برميگردد.دراين سال يك كارشناس هلندي و يك كارشناس بلژيكي به
منظور بررسي و اقدام در مورد تهيه و تنظيم مقررات ناظر برفعاليت بورس اوراق بهادار به ايران آمدند،اما مطالعات آنها با
آغاز جنگ جهاني دوم متوقف گرديد.پس از كودتاي 28مرداد ،1332مجدداًدر سال 1333ماموريت تشكيل بورس اوراق
بهادار به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن،بانك مركزي و وزارت بازرگاني وقت محول گرديد.اين گروه پس از 12سال
تحقيق و بررسي در سال 1345قانون و مقررات تشكيل بورس اوراق بهادار تهران را تهيه ، ولايحه مربوط را به مجلس
شوراي ملي ارسال داشتند.اين لايحه در ارديبهشت 1345تصويب شد و بورس تهران عملاً در سال 1346با ورود سهام
بانك صنعت و معدن و شركت نفت پارس فعاليت خود را آغاز نمود بورس